תנאי שימוש
מזהה: 984

משתתף יקר,

אנו מודים לך על שבחרת לרכוש לומדה באתר marvaedu.co.il ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו (להלן "אתר מרווה").

מרווה הינה גוף פרטי המנהל את אתר האינטרנט בו הינך גולש ברגע זה.

תקנון זה מסדיר את היחסים בין מרווה לבין המשתמשים בלומדות (להלן "הגולשים"), ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל לצפות בלומדות השונות המופיעות באתר (להלן ביחד - "השירותים").

במסגרת תקנון זה "גולש" -  כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "מרווה" – לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, צוות המומחים וכל מי מטעמה.

האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאית לעשות שימוש באתר מרווה ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. מרווה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר מרווה ובשירותים הינם של מרווה או של צדדים שלישיים שהעניקו למרווה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, מרווה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובתכנים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים במוצרים ובשרותי האתר, בעיצוב האתר, לרבות קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשב, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת מרווה.

הגבלת אחריות

מרווה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מרווה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל מרווה מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

אספקת השירותים ע"י מרווה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ומרווה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

מרווה אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי ו/או תוצאתי הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בתכנים באתר מרווה ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות אתר מרווה.

הגנת הפרטיות

הגלישה באתר מרווה והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שמרווה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. מרווה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של מרווה.

מרווה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.

בגלישה באתר מרווה ובשימוש בשירותים הינך מסכים כי מרווה תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך. אם אינך מסכימה לכך עליך להודיע על כך בכתב למרווה.

ניתוק, הפסקה ושינויים

מרווה רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

כמו כן רשאית מרווה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על מרווה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.

מרווה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולשים לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מרווה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הצהרות והתחייבויות הגולשים

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי מרווה כדלקמן:

לא להשתמש בשירותים של מרווה לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;

להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לה, מעת לעת, ע"י מרווה;

לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקים Malicious Applications)) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;

גולש שינהג בניגוד להתחייבויותיו כמפורט לעיל - יחסם. הגולש יפצה את מרווה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה באתר מרווה ו/או בשירותים, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי מרווה בקשר עם הגלישה באתר מרווה והשימוש בשירותים האמורים.

מדיניות תשלום וביטול

גולש שרכש לומדה, לא יוכל לקבל החזר כספי מכל סיבה שהיא.

גולש שביקש לבצע תשלום בביט או בהעברה בנקאית מאשר את ביצוע החיוב בביט או בהעברה בנקאית.

הלומדות המקוונות מיועדות למשתמשים יחידים בלבד. גולש שרכש לומדה מתחייב שלא להעביר את פרטי המשתמש שלו לאדם אחר לצורך שימוש בתכני הלומדה ללא תשלום. כל משתתף חייב בתשלום וברישום עצמאי.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת.

יצירת קשר
מרווה - פיתוח למידה למאה ה 21 - טלפון 054-5214229
יצירת קשר
טלפון: 054-5214229
עבודות אקדמיות
בקשתך בביצוע....
האם לעבור לסל הקניות?
לא. השאר בעמוד זה